Dnes je 17. októbra 2017, meniny má Hedviga
Prihlásenie | Registrácia
+ 421 905 298 420

KVETINÁRSTVO Kaja
Donáška kvetov kamkoľvek

Obchodné podmienky


 1. Základné pojmy
  1. Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť:
   (názov domény).,
   Katarína Čertíková

Sídlo podnikania: Záhrady 331/74, 972 05  Sebedražie

IČO: 40 42 09 06

DIČ SK103 470 4902

Prevádzkáreň:

J. M. Hurbana 28, 971 01 Prievidza


 1. Zákazníkom sa rozumie registrovaný užívateľ spoločnosti www.kvetyeshop.sk, ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty na stránke Prevádzkovateľa.
 2. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zákazníka zásielka určená.
 3. Miestom určenia sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky.
 4. Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky prevádzkovateľa na stránke www.kvetyeshop.sk
 5. Zasielateľskou spoločnosťou sa rozumie zmluvný partner prevádzkovateľa, ktorý realizuje doručenie zásielok.
 1. Objednávka
  1. Zákazník má možnosť výberu konkrétneho tovaru.  Po ukončení objednávky svoju voľbu potvrdí a uskutoční platbu.
  2. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná. Na uvedenú e-mailovú adresu budú zákazníkovi v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Po zaplatení tovaru, resp. služby bude zákazníkovi automaticky doručený prostredníctvom e-mailu.

 2. Zrušenie objednávky
  1. Objednávku je možné zrušiť maximálne do 24 hodín pred odoslaním objednávky. Prevádzkovateľ si účtuje 50% uhradenej sumy ako storno poplatok.

 3. Platba
  1. Všetky ceny tovarov, služieb a všetky ostatné poplatky sú uvádzané s DPH. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
  2. Za objednanú Zásielku môže Zákazník platiť nasledovne:

 • CardPay - platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Platiť môžete kartami VISA, MasterCard, EuroCard... Uvedené karty môžu byť vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou. Osobné údaje Zákazníka (číslo účtu, kód platobnej karty a pod.)sa zadávajú priamo na zabezpečených stránkach Tatra Banky.
 • TatraPay - klienti aktívneho Internet bankingu Tatra banky
 • Sporopay – klienti aktívneho Internet bankingu Slovenskej sporiteľni
 • E-platy VUB – klienti aktívneho Internet bankingu VUB banky
 • Bankovým prevodom (Prevádzkovateľovi musí byť poskytnutá kópia dokladu o zaplatení)
 • UniPlatba – klienti aktívneho Internet bankingu UniCredit banky

 1. Dodacie podmienky
  1. Preprava sa uskutoční v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok Zasielateľskej spoločnosti. Poplatky za doručenie a balenie sú zahrnuté v cene doručenia, ktorá sa automaticky pripočítava k cene objednávky. Cena vygenerovaná stránkou www.kvetyeshop.sk po vystavení objednávky je už konečná vrátane vedľajších nákladov. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky. Cenu jednotlivých spôsobov doručenia prevádzkovateľ uverejňuje na stránke.
  2. Prevádzkovateľ garantuje doručenie v deň, ktorý si vyberie zákazník pri vystavovaní objednávky. Prevádzkovateľ negarantuje doručenie na presnú hodinu, ktorú si zákazník stanoví. V prípade, že doručenie nie je realizované v zákazníkom stanovený dátum a tieto skutočnosti sú spôsobené prevádzkovateľom, Prevádzkovateľ vráti zákazníkovi celú sumu za konkrétny spôsob doručenia. 
  3. V prípade, že príjemca odmietne prevziať zásielku od nášho kuriéra prevádzkovateľ za túto skutočnosť neručí a zásielku eviduje ako vybavenú. Ak zákazník pri vystavení objednávky udá fiktívnu alebo neúplnú adresu, príp. nesprávny tel. kontakt na príjemcu a doručenie nie je možné realizovať, prevádzkovateľ rovnako za túto skutočnosť nezodpovedá a zásielka je rovnako evidovaná ako vybavená.
  4. V zmieňovaných prípadoch nevzniká nárok na reklamačné konanie pre objednávateľa, pretože servis, ku ktorému sa firma zaviazala aj skutočne poskytla a objednávku sa snažila doručiť.

 2. Záväzky strán
  1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje:
 • dodať správny druh Zásielky na základe objednávky zákazníka v určenej cene,
 • zabaliť Zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na Miesto určenia,

V prípade, že nie je možné Zásielku doručiť je prevádzkovateľ povinný

 • informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup,
 • zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne a s náležitou odbornou starostlivosťou,
 • neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie.

 1. Zákazník sa zaväzuje:
 • objednať tovar stanoveným spôsobom na stránke prevádzkovateľa,
 • vyznačiť v objednávke kompletnú adresu Miesta určenia, prípadne inej špecifikácie Miesta určenia
 • v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo,
 • súhlasiť s evidovaním nedoručiteľnej Zásielky (ak príjemca odmietne Zásielku prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by Zásielku mohla prijať a podobne, pokiaľ nie je Zákazníkom uvedené, aby bola Zásielka doručená výlučne do rúk Príjemcu) ako vybavenej.

 1. Záruka
  1. Na kvety poskytuje prevádzkovateľ 5-dňovú záruku čerstvosti odo dňa doručenia Zásielky. Ak nastane situácia, že doručené kvety neboli čerstvé alebo boli inak poškodené, kontaktujte, prosím, zákaznícky servis prevádzkovateľa.

 2. Reklamácie
  1. Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní odo dňa doručenia Zásielky Príjemcovi. Ak ide o zodpovednosť za škodu pri strate Zásielky, je potrebné uplatniť reklamáciu do 10 dní odo dňa, kedy mala byť Zásielka doručená. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednaného produktu a musí byť doručená prevádzkovateľovi v určenej lehote.
  2. Reklamácie sú vybavované:
   telefonicky: 0905 298 420
   poštou: J. M. Hurbana 28, 971 01 Prievidza
  3. Pri reklamácii tovaru zo zašle zákazník zakúpený tovar na adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, odôvodnených prípadoch najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník právo na výmenu za nový výrobok alebo odstúpenie od zmluvy. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Tovar zaslaný formou dobierky Prevádzkovateľ nepreberá.

 3. Odstúpenie od zmluvy
  1. Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie objednávateľ. Zákazník je povinný oznámiť vrátenie tovaru prevádzkovateľovi vopred e-mailom, resp. telefonicky, s uvedením čísla faktúry na ktoré bol tovar zakúpený. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodnú inak. Pri platbe platobnými kartami budú peniaze vrátené v súlade s podmienkami zmluvy o akceptácii platobných kariet medzi prevádzkovateľom a príslušnou bankou.
  2. V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
 • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 1. V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú rezané kvety a produkty z rezaných kvetov klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť.
 1. Ochrana osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ a zákazník sa dohodli, že zákazník v prípade, že je fyzickou osobou oznámi prevádzkovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je zákazník právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
  2. Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Zákazník udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníka prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané.
  3. Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke.
  4. Prevádzkovateľ internetových stránok (názov domény) sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených prevádzkovateľom. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 2. Záverečné ustanovenia
  1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
© 2014 KVETINÁRSTVO Kaja