Donáška kvetov po Slovensku
V Prievidzi a okolí ešte dnes

Helipterum, netykavka, zajačí chvost, hrachor,

Helipterum DC. slamihovka

Čeľaď Asteraceae astrovité

 • Meno - tohto druhu je zlože­né z gréckych slov helios - slnko a pteron - krídlo, pripomína nám, že jasne žltý terč úboru - je chrá­nený rôzne zafarbenými zákrovami - krídlami.
 • Rozšírenie -  Zástupcovia tohto rodu pochádzajú z Austrálie a z južnej Afriky. Dávnejšie do neho boli za­radené tri významné druhy letničiek na sušenie. Botanici však premenovali známe He­lipterum roseum - slamihov­ka ružová na Acroclinium roseum veľmi podobné Helipterum manglasii - slamihovka Manglešova na Rhodanthe manglesii a Helipterum humboldtianum na Rhodante humoldtianum. To znamená, že vyššie uvedené meno už nenosí žiadna z týchto rastlín, ale je tak vžité, že sme si ho dovolili použiť, aby sme čita­teľov príliš nezmiatli.

Acroclinium roseum (syn. Helipterum roseum), slamihovka ružová, nesmrteľka pochádza tiež z Austrálie a do Európy bola privezená na konci 17. stor. Dorastá do výšky 40 cm. Vzdušný krík je zložený z množstva nerozvetvených, husto olistených stoniek sivo­zelenej farby. Na konci stonky vyrastá jeden úbor. Úbory sú zložené zo žltého alebo tma­vého terča a niekoľkých ra­dov ružových alebo bielych zákrovných listenov.

Rhodanthe humboldtianum (syn. Helipterum humboldtianum), slamihovka Humboldtová pochá­dza z Austrálie. Je to pomer ne jemná, riedko rozvetvená rastlina, dorastajúca do výšky 30-40 cm. Stonky s drobnými listami sú plstnaté a biele. Na konci stoniek vyrastá súbor mnohých drobných úborov jasne žltej farby.

Rhodanthe manglesi (syn. He­lipterum manglesii), slamihovka manglesová rastie tiež v Aus­trálii. Od predchádzajúceho druhu sa líši tým, že stonky sa v hornej časti rozvetvujú a na jednej stonke vykvitá viacej úborov. Sivozelené srdcovité listy prisadajú na slabé ston­ky. Pred rozkvetom sú úbory sklonené k zemi.

 • Pestovanie - Semená tých­to druhov sa vysievajú v polovici 4. m. do debničiek. Prepichané sadenice sa vysá­dzajú koncom 5. m. na vzdia­lenosť 20 cm. U Rhodanthe manglesii môžeme odporučiť priamy výsev na pozemok kon­com 4. m. pretože rastliny hor­šie znášajú presadzovanie.
 • Použitie - Slamihovky sa pestujú predovšetkým pre rez a sušenie kvetov. Slamiha ružová a Manglesová sa vysadzuje i do pestrých letničkových záhonov a do skaliek.

 

Impatiens l. netykavka

Čeľaď Balsaminaceae netykavkovité

 • Meno -  tohto rodu bolo odvodené od latinského slova Impatiens - citlivý. Zrelé plody sa pri naj­slabšom dotyku prudko otvoria a vystrelia seme­ná na značnú vzdiale­nosť od rastliny.
 • Rozšírenie -Viacej ako 850 druhov je rozšíre­ných v tropických, subtropic­kých oblastiach a v miernom pásme na našej planéte.

Impatiens balsamina, netykavka, balzamina pochádza z východ­nej Indie a v záhradách sa pes­tuje už od doby renesancie teda viac ako 400 rokov. Dnes pestované druhy dosahujú výšky 20 - 60 cm. Zo vzpria­mených dužinatých stoniek vyrastajú kopijovité lesklé listy a spod listov kvety na jemných stopkách. Kvety môžu byť jednoduché alebo plné vo farbách bielej, ružovej, červenej a fia­lovej. Po od kvitnutí kvetov sa vytvárajú výrazné ochlpené tobolky.

Ipamatíens walleriana, netykav­ka šalianska pochádza z Afriky a dnes pestované druhy vznik­li zložitým krížením niekoľ­kých podobných druhov. Pat­rí k veľmi obľúbeným črepní­kovým rastlinám a v letných mesiacoch sa vysádza tiež na záhony. Rastliny tvoria poliehavý husto rozvetvený krík, dorastajúci do výšky asi 20 cm. Široko kopijovité listy sú často úplne pokryté záplavou jednoduchých plochých aj pl­ných kvetov vo farbách bielej, červenej, fialovej a ružovej. Kvety môžu byť i viacfarebné a kvitnú až do mrazov.

Impatiens balfourii, netykavka Balfourová pochádza z Hima­lájí a je okrasná nielen drob­nými ružovými kvetmi, ale tiež lesklými bledozelenými listami. Hustý krík dorastá do výšky 50-100 cm.

 • Pestovanie -  Impatiens balsamina a Impatiens balfourii je  možné  vysievať do debničiek koncom 3. m až začiatkom 4. m. Výsevy sa mu­sia opatrne zalievať, pretože rastliny sú citlivé na padanie klíčiacich rastlín. Prepichané sadenice sa vysádzajú na zá­hony koncom mája. Impatiens waleriana sa vysieva už v 2. m. Semená sa nezasypávajú, pre­tože klíčia na svetle. Výsevný hrantík je nutné zakryť sklom alebo fóliou. Predpestovanie je náročné, môžeme odporučiť nákup mladých rastlín.
 • Použitie - Netykavky sú obľúbené rastliny na záhony, ktoré kvitnú tiež v polotieni. Vysádzajú sa i do debničiek a závesných kveti­náčov.

 

Lagurus L zajačí chvost

Čeľaď Poaceae lipnicovité

 • Meno  - vzniklo zložením z gréckych slov lagos - zajac a oura - chvost
 • Rozšírenie: Jediný druh tohto rodu Lagrus ovatus rastie v Stredomorí, odtiaľ sa rozšíril do európskych zá­hrad.

Lagurus ovatus, zajač' chvost vaj­covitý je zaujímavou jedno­ročnou okrasnou trávou. Trs striebristo chlpatých listov dosahuje v kvete výšky 30-40 cm. Slabé stebla sú zakončené vajcovitým kláskom, ktorý ani po dozretí semien nestratí svoj tvar a nerozpadne sa, len zme­ní farbu z bielo - zelenej na hnedo - sivú.

 • Pestovanie-  Pretože se­mená zostávajú v ne­rozpadnutom klásku, je výsev pomerne ľahký. Celý klások alebo jeho časť sa začiatkom apríla, vloží do pôdy, debnič­ky, malého črepníka alebo priamo na záhon. Celé trsy vzídených rastliniek sa môžu už začiatkom mája vysadiť na pozemok.
 • Použitie - Zajačí chvost sa pestuje hlavne pre zber kláskov, ktoré sa pou­žívajú do malých kytíc a na sušenie. Veľmi zaujímavo pô­sobia tiež na záhonoch v kom­binácii s nízkymi letničkami sýtych farieb, na obrubách a vo väčších nádobách. Môže sa vysadiť do skaliek a do step­ných partii v záhrade.

 

Lathyrus L hrachor

Čeľaď Fabaceae bôbovité

 • Meno - Lathyrus pochádza z gréčtiny a v staroveku im bola pomenovaná pôvodne iná bôbovitá rastlina.
 • Rozšírenie - 150 zástup­cov tohto rodu rastie v severnom miernom pásme, tropickej Afriky a Južnej Ame­riky. V záhradách sa pestujú vy­trvalé i jednoročné druhy.

Lathyrus odoratus, hrachor voňa­vý bol privezený zo Sicílie na začiatku 18. stor. Veľmi popu­lárnou kvetinou sa stal až v 19. a 20. stor. kedy bolo vyšľach­tené veľké množstvo odrôd. Táto popínavá rastlina môže dorásť až do výšky 300cm, opory sa pridržuje úponkami. Z hranatých ryhovaných sto­niek vyrastajú trojčlenné listy. Z pod listov vyrastajú kvetné stonky, ukončené strapcom niekoľkých motýľokvetých kvetov v palete odtieňov čer­venej, ružovej, fialovej, mod­rej a bielej farby. Príjemne vonia. Plodom je struk. Celá rastlina je jemne ochlpená.

 • Pestovanie - Semená hrachoru sa vysievajú buď priamo na pozemok v 3-5. m. alebo sa môžu sadenice predpestovať v malých črepníkoch a v máji sa vysadia na vonkajšie stanovište. Hrachor je náročný na výživu, mal by sa pravidelne prihnojovať. Pomerne krátku dobu kvetu môžeme predĺžiť postupným odstraňovaním tvoriacich sa semenníkov.
 • Použitie - Pestované dru­hy hrachoru sa delia do troch skupín. Pre zber kvetov v zimných mesiacoch v skle­níku boli vyšľachtené odrody, kvitnúce za krátkeho dňa a na veľmi dlhých stonkách. V zá­hradách sa v letnom období pestujú odrody popínavé, ktoré sa používajú k výzdobe jednoduchých konštrukcií, plotov a pergol, alebo odrody nízkeho kompaktného rastu pre výsadbu na záhony a do nádob. Príjemne voňajúce kvety sú krásnym doplnkom malých kytíc, ale ich trvanli­vosť je len krátka.