Donáška kvetov po Slovensku
V Prievidzi a okolí ešte dnes

Letničky,škodcovia, ochrana proti nim, rady pre krásnu záhradu

Choroby a škodcovia

Rovnako ako iné skupiny kvetov môžu byť tiež jednoročné a dvojročné kvetiny poškodzované rôznymi chorobami a škodcami. Výskyt chorôb môžeme z veľkej časti obmedziť správnou voľ­bou stanovišťa v záhrade a dobrou starostlivos­ťou o kvety v priebehu roka. Kvety, ktoré majú nevhodné podmienky k rastu, sú k na­padnutiu chorobami a škodcami náchylnejšie.

U jedno a dvojročných kvetín sa najčastej­šie stretávame s vírovými a hubovitými cho­robami. Vírové choroby sú spôsobené vír­mi - mikroskopickými, okom neviditeľnými časticami, ktoré sa množia len vnútri buniek hostiteľských kvetov a narúšajú ich metaboliz­mus. Prítomnosť vírusov v kvetine sa najčastejšie prejavuje rôznymi farebnými zmenami na listoch a kvetoch (pestrokvetosť), poruchami rastu (zakrslosť, deformácie) napr. vírus mo­zaiky uhorky môže napadnúť cíniu (Zinia), petúniu (Petunia), fialku (Viola x wittrockiana), ostrôžku (Consolida), slez (Malva) a iné. Vírové choroby sú nebezpečné predovšetkým tým, že sú nevyliečiteľné a ľahko sa prenášajú na ďalšie kvety. Vírové choroby sa prenášajú z kvetu na kvet napr. cicavým hmyzom -voškami, strapkami a iným, rastlinnou šťavou zaschnutou na noži, alebo nožniciach pri zbe­re kvetov z napadnutých rastlín. Keď sa prejaví ochorenie na kvetoch v priebehu vegetácie, je nutné napadnuté kvety ihneď odstrániť zo záhonu, aby nemohli slúžiť ako zdroj nákazy.

U jedno a dvojročných kvetín sa najčastejšie stretávame s chorobami, ktoré spôsobujú pa­togénne huby. Prejavujú sa rôzne zafarbený­mi povlakmi, škvrnami a zhnitými miestami na všetkých častiach kvetov. Do hubovitých chorôb patria napr. hrdza, ktorá sa prejaví tvorbou drob­ných kôpok s výtrusmi na spodnej časti listov. Vy­skytuje sa najčastejšie u papuľky (Antirrhinum), klinčeka (Dianthus), limonky (Limonium) a iné. U chorých rastlín väčšinou postačí odstraňovať napadnuté listy. Skutočne vážne môže poškodiť rastliny slezu (Malva) a topoľovky (Alcea rosea), hrdza slezová (Puccinia malvacearum). Dôleži­tá je prevencia: správna výživa, menšia hustota porastu, odstránenie zvyškov chorých kvetov. Na jar je možné vykonať preventívny postrek fungicídami Fundazol, alebo Bayleton. Postrek je nut­né niekoľkokrát opakovať v intervale 14 dní.

Na kvetoch môže parazitovať múčnatka, ktorá vytvára belavé a šedé povlaky listov, sto­niek a kvetných rastlín. Najčastejšie sú napáda­né nechtíky (Calendula), letné fialy (Matthiola) a iné. Proti múčnatke môžeme použiť po­streky vhodnými fungicídmi (napr. Bayleton 5 WP, Fundazol WP, Sulikol K). Predchádzať napadaniu sa dá predovšetkým voľbou správ­neho stanovišťa, menšou hustotou porastu a správnou výživou. Prepuknutiu hubovitých chorôb napomáha premokrenie pestovateľ­ského substrátu a vysoká vlhkosť vzduchu a prehnojenie kvetov dusíkom. Závažnou cho­robou predovšetkým astrovky (Callistephus je fuzariové hnednutie (Fusarium oxyspo­rum í. sp. callistephi). Huby prenikajú z pôdy do tela rastliny a pôsobia hnitie koreňového kŕčku, alebo upchajú jej cievne zväzky. Na­padnuté rastliny, vädnú a usychajú. Niektoré odrody sú menej náchylné na napadnutie než iné a šľachtitelia sa dnes intenzívne snažia vyšľachtiť odrody odolné proti tejto nepríjem­nej chorobe. Keď sa objavia na pozemku cho­ré kvety, ihneď ich odstránime a vyhodíme do komunálneho odpadu. Na tento pozemok astrovky (Callistephus) a iné náchylné kvety ako je fiala (Matthiola), godecia (Godetia) vysadzujeme znovu najskôr za 4-5 rokov. Naj­vhodnejšie je sadiť náchylné druhy každý rok na iné miesto v záhrade. Pôda na záhone by nemala byť ťažká a premočená.

U druhov z čeľadi kapustovité: tarica (Lobularad), cheirant (Erysimum), fiala (Matthiola) sa na vlhkých zamokrených záhonoch môže objaviť nádorovka kapustová. Na koreňoch kvetín sa vytvoria nádorky, ktoré rastline bra­nia v prijímaní vody a živín. Kvety vädnú, žit­nú a zakrpatievajú. Ako prevencia platia rovna­ké zásady ako u fuzarióz. rastliny sa nemajú vysadzovať stále na jeden pozemok a tiež nie na pozemok, kde bola v minulom roku pestovaná kapustová zelenina (kapusta, kel, karfiol...). Choré kvety je treba odstrániť zo záhonov a vyhodiť do komunálneho odpadu.

Hlavne mladé kvety pri predpestovaní ohrozuje hubovitá choroba nazývaná padaní klíčiacich rastlín. Spôsobuje ju hneď nie­koľko druhov húb, ktoré napadnú koreňový kŕčok kvetiny. Koreňový kŕčok kvetu sčer­nie, rastlina sa položí na substrát a uvädne. Zá­rodky týchto húb prežívajú v pôde, v debnách na náradie a ich rozmnožovanie podporuje vlhké prostredie. Na výsevy sa preto používa dezinfikovaných nádob a prepareného sub­strátu. Semená by sa nemali vysievať príliš nahusto a pred výsevom je možné ich namoriť prípravkom Fundazol, Pomarsol forte a iné. Zo škodcov poškodzuje jedno a dvojročné kvety najčastejšie cicavý hmyz ako vošky, moly, strapky, žravé húsenice a chrobáky. Strapky sú nebezpeční škodcovia všetkých kvetín hlavne preto, že prenášajú vírové choroby a svojim cicaním môžu rastliny úplne zničiť. Majú veľmi drobné čiarkovité telo dlhé 1-2 mm, dospelé sú tmavé, ale larvy majú bledé zafarbenie. Najväč­šie škody spôsobujú cicaním na kvetoch a lis­toch. Na listoch sa objavujú striebristé plochy spolu s drobnými čiernymi kôpkami trusu. Ochranou je použitie insekticídov (Actellic 50 EC - účinná látka pirimmiphos - methyl, Mospilan 20 SP - účinná látka a iné), postrek je nutné robiť minimálne dva razy do roka v in­tervaloch 4-7 dní.

Vošky mnohých druhov cicajú hlavne na mladých listoch a sú prenášačmi nebezpečných vírových ochorení. Ochranou je postrek insek­ticídmi (Mospilan 20 SP - účinná látka acetamiprid, Pirimor 25 WG - účinná látka pirimicarb). Postrek je nutné spraviť minimálne dva razy.

Moly prezimujú v skleníkoch a v teplom po­časí, kladú vajíčka na spodnú stranu mladých listov rastlín. Keď dospejú sú z nich pomerne nápadné biele mušky, ktoré vzlietajú vo chvíli, keď v poraste nastane pohyb. Škodia najmä izbovým rastlinám. Ochranou je postrek napr. Mospilan 20 SP, Applaud 25 WP, ktorý je nutné aspoň tri razy opakovať v intervale 7-10 dní.

Hlavne na kvetoch z čeľade kapustovité sa môžu vyskytovať niektorí bežní škodcovia inej zeleniny.

Drobčík, drobný čierny lesklý chrobáčik, ktorý vyhrýza guľaté dierky do listov a pri jeho premnožení je možné použiť postreky Kárate 2, 5 WG, Zolone 35 E, Chvostoskok kapustový 2-3 mm veľký šedočierny chrobák, ohrýza lis­ty a jeho larvy poškodzujú korene rastlín. Hú­senica mlynárika kapustového sa živí listami hlávok (farebné odrody kapusty, kelu...).

Proti hmyzím škodcom môžeme použiť po­strek chemickými prípravkami - insekticídmi. Pri práci s prípravkami musia byť vždy dodržané pokyny výrobcu uvedené na obale výrobku.