Donáška kvetov po Slovensku
V Prievidzi a okolí ešte dnes

Rastliny v nádobách pestovanie

Rastliny v nádobách pestovanie

 

Nákup rastlín - Rastlinu môžeme získať nákupom alebo mno­žením. Pred nákupom by sme si mali rastlinu dobre prehliadnuť; listy, ani stonky by nemali byť mechanicky poškodené a zvädnuté; rastlina by mala mať sýtu farbu. Je nutné starostlivo si prehliadnuť hlavne mladé listy a rubovú stranu všetkých listov, tu sa najčastejšie nachádzajú škodcovia alebo ich vajíčka a larvy. Rastliny je vždy najlepšie nakupovať na jar alebo začiatkom leta, keď je ponuka najväčšia a kvetiny je možné umiestniť hneď do záhrady.

 

Nádoby - Na pestovanie rastlín je potrebné zvoliť vhodný druh a veľkosť nádoby. Rastlina zasadená v príliš malej nádobe nemá možnosť optimálne vy­vinúť podzemné i nadzemné časti a je nároč­nejšia na pravidelnú zálievku a prísun živín. Objem substrátu v príliš veľkej nádobe nie je rastlina schopná včas prekoreniť, substrát sa ľahko prevlhčí a môže sa znehodnotiť (skysnúť). Každá nádoba určená na pestovanie rastlín musí mať dostatočne veľký otvor alebo otvory na odtok prebytočnej vody. Najčastejšie sa stretávame s nádobami z pálenej hliny, dreva, plastu a kovu. Každý z týchto materiálov má svoje špecifické vlast­nosti a tým i určité výhody a nevýhody:

·         Pálená hlina (terakota) je porézny materiál. Celý povrch nádoby je schopný vyparovať, ale ta­kisto prijímať vlhkosť a vzduch. Tým je pod­porované vysychanie substrátu v kvetináči, ak stojí na voľnom priestranstve a naopak, ak je nádoba zapustená v pôde prepúšťa ku ko­reňom vlhkosť z okolitej pôdy. Rastliny pesto­vané vo voľne stojacich hlinených nádobách je nutné častejšie zalievať. Pálená hlina je stredne dobrý vodič tepla, ale k prehriatiu ko­reňov v hlinených kvetináčoch nedochádza príliš často. Na extrémne teplých a slnečných stanovištiach je vhodné doporučiť umiestne­nie kvetináča do vhodného obalu. Hlinené kvetináče sú bohužiaľ pomerne krehké a ťažké a preto sa pri väčších veľkostiach obtiažne premiestňujú. Dajú sa takisto horšie čistiť. Nový kvetináč z pálenej hliny by sa mal pred prvým použitím namočiť na niekoľko hodín do vody, aby jeho steny nasiakli vodou a neodoberali ju vysadenej rastline. Kveti­náče s glazúrou svoju schopnosť výmeny vody a vzduchu s okolím strácajú.

·         Drevo je pomerne ľahký a pevný prírodný materiál. Pre výsadbu rastlín sa používajú najčastejšie okrúhle drevené džbery alebo štvorhranné kvetináče a debničky. Nádoby by mali byť vyrobené z kvalitného tvrdého dreva a naimpregnované alebo natreté látkami, ktoré chránia drevo proti pôsobeniu vlhkosti. Steny nádoby umožňujú čiastočnú výmenu plynov a vlhkosti s okolím, ale v ďa­leko menšom rozsahu než hlinené nádoby. Drevo nie je dobrým vodičom tepla a preto sú drevené nádoby vhodné pre rastliny umiestnené na extrémne výhrevných sta­novištiach (terasy s južnou expozíciou). Drevené nádoby nie je vhodné použí­vať pre rastliny, ktoré sa zapúšťajú do voľnej pôdy. Ak chceme obmedziť pôsobenie vlhkosti na steny nádoby, môžeme ju vyložiť nepriepustnou umelohmotnou fóliou. Dno nádoby musí zostať voľné kvôli odtoku vody.

·         Plastové nádoby sú ľahké a ľahko umýva­teľné. Ich povrch je nepriepustný pre vodu a vzduch a preto v nich substrát pomalšie vysychá, ale môže dôjsť takisto k jeho ľah­šiemu preliatiu. Kvetináče zapustené do zá­honu nie sú schopné prijímať vlhkosť z oko­litej pôdy a rastlina musí byť pravidelne zalievaná a hnojená. Slabé steny nádob najmä tmavých farieb sa ľahko zahrievajú a u menších nádob hrozí nebezpečenstvo poškodenia koreňov rastlín. Na výhrevnom stanovišti je užitočné plastové kvetináče umiestniť do vhodného obalu. Plastové nádoby majú len nízku hmotnosť a zvlášť vyššie rastliny v nich môžu mať zlú stabilitu a je nutné ich dobre upevniť.

·         Plechové  nádoby majú podobné vlastnosti ako nádoby plastové - nepriepustnosť, nízku hmotnosť. rýchle zahrievanie. Vložením nádoby do obalu by ale došlo k strate estetic­kého pôsobenia nádoby a preto by sa rastliny v plechových nádobách mali umiestňovať radšej do polotieňa alebo na severné strany budov, aby nedochádzalo k ich prehrievaniu. Používanie prútených nádob nie je vhodné doporučiť pre ich malú odolnosť proti vlhkosti, kamenné a betónové nádoby majú značnú hmotnosť a sú vhodné skôr na tr­valé pestovanie rastlín v záhrade.