Donáška kvetov po Slovensku
V Prievidzi a okolí ešte dnes

Slezovec, limonka, lobelka,

Slezovec, limonka, lobelka,

 

Lavatera L slezovec

Čeľaď Malvaceae slezovité

 • Meno: Rod bol pomeno­vaný podľa švajčiarske­ho básnika J. C. Lavatera
 • Rozšírenie - Asi 25 dru­hov tohto rodu pochá­dza zo Stredomoria, Austrálie, strednej Ázie a Severnej Ame­riky.

Lavatera trimestris, slezovec trojme­sačný pochádza z južnej Európy a v záhradách sa pestuje od 17. storočia. Môžeme ho počítať medzi kvetiny dedinských zá­hrad. Dorastá do výšky 60-120 cm. Z pevných málo rozvetve­ných stoniek vyrastajú strapkaté okrúhle alebo laločnaté listy a na vrchole postupne rozkvitajú veľké lievikovité kvety bielej alebo ružovej farby.

 • Pestovanie - Semená sa vy­sievajú od mája priamo na pozemok. Vzdialenosť rast­lín od seba by mala byť asi 40 cm. Rastliny rýchlo rastú a dob­re znášajú sucho. Môžu sa v záhrade i sami vysemeniť.
 • Použitie - Ide o neprávom opomínanú letničku, ktorú môžeme použiť do pria­mo vysievaných letničkových zmesí, v skupinách medzi kríky pred múrom alebo plotom, kvitne celé leto.
 • Veľmi podobnou letničkou K tiež Malope tríflda, slezovec trojklanný pochádzajúci zo Stredomoria. Dorastá výšky až 80 cm. Jeho semená sa vy­sievajú priamo na pozemok v 5. m. alebo je možné rastliny predpestovať.

 

Limonium Mill. Limonka

Čeľaď Plumbaginaceae olovnikovité

 • Meno - mohlo byť odvode­né od latinského slova limon - citrón. Niektoré druhy majú citrónovo žite kvety.
 • Rozšírenie - 150 zástup­cov rodu rastie v mier­nom pásme všetkých konti­nentov, sú to vytrvalé i jedno­ročné rastliny.

Limonium bonduellei, limonka Bonduellová pochádza zo sever­nej Afriky a pestuje sa od dru­hej polovičky 19. stor. Z prí­zemnej ružice laločnatých listov vyrastajú vzpriamené, okrídlené v hornej časti roz­vetvené stonky, ukončené kvetenstvom. To je zložené z drob­ných kvietkov s kalichom žltej farby. V kvete dosahuje rastli­na výšky 50-70 cm.

Limonium sinuatum, limonka zo­hnutá pochádza zo Stredomoria a doklady o jej pestovaní máme už zo 16. storočia, je podobná predchádzajúcej. Výška až 80 cm. Kvetenstvo je väčšie a hustejšie, výrazné fa­rebné kalichy môžu byť mod­ré, fialové, ružové alebo biele.

 • Pestovanie - Semeno je pevne uzavreté v klb­ku vnútri odkvitnutého kve­tu. Semeno sa z neho uvoľ­ňuje drhnutím alebo sa vy­sievajú celé časti kvetenstva. Kvetenstvo je vhodné pred výsevom niekoľko hodín máčať vo vlažnej vode. Dnes sa predáva prevažne drvené osivo, ktoré klíči rýchlejšie a nie je nutné ho namáčať. Semená sa vysievajú v marci do debničiek a prepichané sadenice sa môžu vysadzovať už koncom apríla na vzdiale­nosť 30-40 cm.
 • Použitie - Farebné   kvetenstvo sa    používa k rezu a býva súčasťou pes­trých letných kytíc, alebo sa suší v malých zväzkoch. Pre sušenie sa zberajú úplne roz­kvitnuté kvetenstva. Boli vy­šľachtené tiež 20-30 cm odro­dy pre pestovanie v nádobách a na letničkové záhony
 • Do tohto rodu bola dlho za­radená limonka Suworowowa, Psylliostachys suworowii (syn. Limonium suworowii), ktorá pochádza z Turkestanu. Z ružice listov vyrastajú 30-40cm vysoké klasovité kvetenstva, zložené z drob­ných ružových kvietkov. Kve­tenstvo si zachováva svoju príjemne ružovú farbu i po usušení. Semeno sa vysieva v marci, do debničiek, bo­hužiaľ niekedy horšie klíči, a koncom mája sa sadenice vysádzajú na záhony.

 

Lobelia L lobelka

Čeľaď Campanulaceae zvončekovité

 • Meno - Tieto rastliny boli pomenované podľa francúzskeho botanika De L ´Obel (latinsky Lobelius).
 • Rozšírenie  - Viac než 360 druhov tohto rodu rastie v miernom pásme i v trópoch všetkých svetadie­lov. Sú medzi nimi druhy jed­noročné i vytrvalé.

Lobelia erinus, lobelka drobná pochádza z južnej Afriky, kde rastie ako trvalka. V Európe sa pestuje od konca 17. stor. Rastliny vytvárajú kompaktné kríky vysoké 10-20 cm. Z bo­hato vetvených stoniek vyras­tajú podlhovasté listy bledo­zelenej alebo bronzovej farby. Drobné lievikovité kvietky v modrej, fialovej a bielej far­be kvitnú celé leto.

Lobelia x speciosa patrí do sku­piny vzpriamene rastúcich lobeliek, ktoré sa u nás pestu­jú len zriedka. Jej rodičia po­chádzajú z Ameriky. Dorastá do výšky až 90 cm, ale pestujú sa prevažne odrody s výškou 40-50 cm. Červené, ružové alebo fialové kvety vykvitajú v dlhom kvetenstve klasu. Ide o vytrvalý druh, ktorý však neznáša silnejšie mrazy, pro­spieva mu vlhká a kyslá pôda.

 • Pestovanie -  Semeno lobelky je nutné vysievať už koncom 2. m. do debničiek. Semeno klíči na svetle, preto sa nezasypáva, len jemne pritlačí do substrátu. Sadeničky je nutné dva razy prepichať. Neprepichujú sa jednotlivé rastlinky, ale celé chumáčiky semenáčikov. Predpestovanie je náročné, odporúčame nakúpiť sadenice. Tie sa vysá­dzajú na záhon koncom mája.
 • Použitie: Lobelia erinus sa vysadzuje do kober­cových záhonov na obruby a je ideálna na pestovanie v oken­ných hrantíkoch. Odrody s dlhými prevísajúcimi výhon­kami sa vysádzajú do záves­ných črepníkov. Vysoké druhy lobeliek sú efektnou súčasťou pestrých trvalkových záhonov.